Gezond en Ethisch Sporten

Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES) 

De VLSU beschikt over een Commissie Gezond en Ethisch Sporten. Deze commissie is een adviesorgaan dat zowel aan de VLSU, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond gezond en ethisch sporten. Op basis van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de VLSU omtrent het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten.

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de VLSU, en dit zowel op niveau van de VLSU als op niveau van de clubs en de sporters.

De commissie komt minstens eenmaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, volgende thema’s :

 • Medische geschiktheid
 • Blessurepreventie
 • Actuele medische vragen
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Dopingcode

Gezond sporten

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Op advies van de Commissie Gezond en Etische Sporten gaan VLSU samen met de clubs van start met een nieuwe procedure voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek.
Voor meer informatie kan je terecht op volgende pagina: https://www.vlsu.be/sportmedische-keuring

 • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

Ethisch sporten

 • Aanspreekpunt integriteit (API).

Marij Timmerman (marij.timmerman@vlsu.be), samen met Gerda Vandezande (gerda.vandezande@vlsu.be) zijn vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersonen integriteit (api@vlsu.be). Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Op clubniveau kan een Club API worden aangesteld. Een Club API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en bij voorkeur opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. Volgende documenten dienen ter ondersteuning bij de aanstelling van een Club API: 

 • Profielomschrijving - waaraan moet een Club API voldoen: KLIK HIER
 • Richtlijnen bekendmaking Club API - stappen die een club kan ondernemen om hun API werking bekend te maken onder hun leden: KLIK HIER
 • Communicatie via de website - voorbeelddocument: KLIK HIER
 • Toolkit Seksueel Grensoverschreidend gedrag voor sportclubs (ICES)- overzicht van de verschillende stappen en ondersteuningsmogelijkheden: ACTIEPLAN en INSTRUMENTEN

Onderstaande documenten verduidelijken de stappen die de Club API's dienen te zetten wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag:

 • Voorbeeld handelingsprotocol: KLIK HIER
 • Voorbeeld gedragscodes voor clubs: KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 1 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 2 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 3 doorsturen van het document naar de VLSU API's na het afronden van een incident. Dit document is zeer beknopt en bevat geen details, maar zo is de commissie op de hoogte van wat er leeft binnen de clubs en kan er preventief gewerkt worden: KLIK HIER
 • Tuchtreglement: KLIK HIER

Ter ondersteuning van de Club API werd een sociale hulpkaart samengesteld (KLIK HIER). Deze sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een sporter/trainer/ouder. Een handige en bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API) van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

Preventie, vorming en sensibilisering

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Hieronder kunnen jullie tips en informatie terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten: 

 

 

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE