Missie en visie

MISSIE

De Vlaamse Schaatsunie heeft als missie in het Vlaamse land de leiding te nemen en de uitbreiding te bevorderen van de schaatssport in zijn geheel, en alle kunstschaats- en snelschaatsdisciplines in het bijzonder. De vereniging streeft daarbij naar toegankelijkheid en groei van de schaatsfamilie waar ieder lid zich optimaal kan ontplooien. De vereniging streeft niet alleen kwantiteit na maar ook kwaliteit door de Vlaamse schaatssport te professionaliseren.

Door de fusie wil de VLSU de samenwerking met en tussen de nationale federaties KBKF (Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie) en KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie) bevorderen en voor de schaatsers een sterkere gesprekspartner worden ten aanzien van officiële instanties en ijsbanen. De fusie moet ook leiden tot een efficiënter bestuur door het benutten van elkaars sterktes alsook de opportuniteiten door de schaalvergroting.

Het Bestuur van de VLSU zal in de uitwerking van voormelde doelstellingen zich steeds laten leiden door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. Naast optimale transparantie en democratische besluitvorming zal bijzondere aandacht worden besteed aan ethiek, gelijke kansen en diversiteit bij de aangesloten clubs en in de vereniging zelf.

VISIE

De VLSU wil in de ogen van de clubs, organisatoren, trainers/lesgevers, vrijwilligers, ijsbanen en buitenwereld gekend staan voor volgende waarden: toegankelijkheid, groei, kwaliteit, professionaliseren, samenwerking, communicatie, transparantie.

De VLSU wil inzetten op drie domeinen die samen moeten meehelpen bij het versterken van de schaatssport.

Aanbod / Programma’s

De VLSU wil zowel een ruim recreatief aanbod als een professioneel competitief aanbod brengen voor zowel jeugd als volwassenen. Dit gaande van een 'Skills attest' tot competities, promotionele activiteiten, stages,.... Op zowel het recreatieve en breedtesport aanbod als het aanbod topsport wordt in volgende delen dieper ingegaan.

Kader

Ter versterking van de programma’s worden de kaders binnen het schaatsen versterkt. Enerzijds zal dit gebeuren door de coaches van de verschillende (individuele) programma’s en disciplines bij elkaar te brengen, anderzijds zal er op talentidentificatie niveau en op clubniveau worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het kader. Via een ontwikkelingsplan wil de VLSU alle betrokkenen binnen het kunst- en snelschaatsen inzicht geven in de opleidingsweg van jonge sporter tot topsporter/wereldtopper of levenslange sportbeoefenaar (visuele ondersteuning). De opleidingsvisie steunt op de 6 verschillende fases uit het Long Term Athlete Development Model (LTAD model).

Accommodatie

De VLSU is er van overtuigd dat het hebben van minstens één professionele ijsbaan in Vlaanderen noodzakelijk is voor de groei en verdere uitbouw van alle schaats- en ijssporten en mogelijk ook voor andere sporten. Een ijsbaancomplex bestaande uit een 400 meter ijsbaan die voldoet aan de eisen van de ISU en een middenterrein met twee 30 x 60 meter ijsbanen die voldoen aan de eisen van IIHF, ISU en eventueel andere bonden zou hiervoor minimaal zijn.

Daarnaast zijn voor topsport- en talentontwikkeling krachthonken, fitness en off-ice ruimtes, studiefaciliteiten en eventueel huisvesting een voorwaarde die de kansen om medailles te halen vergroten. Om in dergelijk complex internationale wedstrijden te kunnen organiseren, is het verder ook onontbeerlijk om voldoende tribunes (zitplaatsen) te voorzien, alsook de nodige technische voorzieningen voor de jurypanels.  

Daarnaast blijft het aanbod van recreatieve ijspistes en ijsuren een belangrijk aspect. De VLSU wil daarbij ook meer inzetten op het uitbreiden van off-ice faciliteiten.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE