Gezond en Ethisch Sporten

Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES) 

De VLSU beschikt over een Commissie Gezond en Ethisch Sporten. Deze commissie is een adviesorgaan dat zowel aan de VLSU, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond gezond en ethisch sporten. Op basis van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de VLSU omtrent het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten.

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de VLSU, en dit zowel op niveau van de VLSU als op niveau van de clubs en de sporters.

De commissie komt minstens eenmaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, volgende thema’s :

 • Medische geschiktheid
 • Blessurepreventie
 • Actuele medische vragen
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Dopingcode

Gezond sporten

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek – start seizoen 2021-2022:

  • Recreatieve leden:

Iedere nieuwe aansluitende schaatser zal verplicht een sportmedisch geschiktheidsonderzoek moeten ondergaan (geschikt om te sporten, geen hartonderzoek; eenmalig bij aansluiting). Hiervoor zal er een attest gemaakt worden waarbij dat de arts “na anamnese en klinisch onderzoek” geen tegenindicaties heeft gevonden voor te schaatsen.

  • Competitieve leden:

Geen bijkomende formaliteiten bij overgang van recreatie naar competitie. Elke schaatser die competitief deelneemt moet op twee/drie momenten in hun jonge carrière sportmedisch nagekeken worden.

  1.  Op14 jaar (15 jaar of 16 jaar afhankelijk van instroom in competitie): verplicht een eerste diepgaand sportmedisch geschiktheidsonderzoek. De schaatsers dienen langs te gaan bij een erkende sportkeuringsarts (www.sportartsen.be) nadat ze eerst de vragenlijst invullen (www.sportkeuring.be) die ze naar een arts naar keuze elektronisch kunnen doorsturen voor de consultatie.
  2. Op 18j (of 19 jaar afhankelijk van instroom in competitie) wordt dit onderzoek herhaald.
  3. Op 35 jaar: competitieve leden zullen gevraagd worden om naar een erkend sportkeurings-arts te gaan voor dezelfde onderzoeken als de 14 en 18-jarige maar nu mét inspannings-ECG.

Let op! Deze officiële keuringen zijn nooit terugbetaald en kosten gemiddeld tussen de 60 en 80 euro. Bepaalde mutualiteiten zoals Vlaams neutraal en Vlaams onafhankelijke betalen een gedeelte hiervan terug. 

 • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

Ethisch sporten

 • Aanspreekpunt integriteit (API).

Marij Timmerman (marij.timmerman@vlsu.be) is vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersoon integriteit. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Campagne: Kijk niet weg van grensoverschrijdend gedrag #kijknietweg. Ben jij getuige of heb je vragen? Contacteer 1712.

Op clubniveau kan een Club API worden aangesteld. Een Club API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en bij voorkeur opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. Volgende documenten dienen ter ondersteuning bij de aanstelling van een Club API: 

 • Profielomschrijving - waaraan moet een Club API voldoen: KLIK HIER
 • Richtlijnen bekendmaking Club API - stappen die een club kan ondernemen om hun API werking bekend te maken onder hun leden: KLIK HIER
 • Toolkit Seksueel Grensoverschreidend gedrag voor sportclubs (ICES)- overzicht van de verschillende stappen en ondersteuningsmogelijkheden: ACTIEPLAN en INSTRUMENTEN
 • Communicatie via de website - voorbeelddocument: KLIK HIER

Onderstaande documenten verduidelijken de stappen die de Club API's dienen te zetten wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag:

 • Handelingsprotocol: KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 1 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 2 (beveiligd bewaren op pc of laptop): KLIK HIER
 • Registratieformulier - stap 3 doorsturen van het document naar de VLSU API's na het afronden van een incident. Dit document is zeer beknopt en bevat geen details, maar zo is de commissie op de hoogte van wat er leeft binnen de clubs en kan er preventief gewerkt worden: KLIK HIER
 • Tuchtreglement: KLIK HIER

Ter ondersteuning van de Club API werd een sociale hulpkaart samengesteld (KLIK HIER). Deze sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een sporter/trainer/ouder. Een handige en bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API) van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

Zaterdag 12/12/2020 vond de workshop Aanspreekpunt Integriteit (API) plaats. Tijdens deze online sessie kon er kennis gemaakt worden met de API's die binnen de VLSU actief zijn. Er werd toegelicht wat zij doen en waarvoor je hen kunt contacteren. Bijkomstig werd er informatie aangeboden hoe er binnen de club gestart kan worden met de API-werking. Ben je benieuwd naar de inhoud van de presentatie of wil je het even opnieuw doornemen, raadpleeg dan zeker en vast de ppt: KLIK HIER

Preventie, vorming en sensibilisering

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Hieronder kunnen jullie tips en informatie terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten: